Suggested Reading

  • Tao Te Ching, Lao Tzu
  • The Way of QiGong, The Art and Science of Chinese Energy Healing, Ken Cohen
  • QiGong Empowerment, Master Shou-Yu Liang & Wen-Ching Wu
  • The Swimming Dragon, T.K. Shih